Special Villas
Familie vakantie
Betonnen Boshuis in Oosterhout

Betonnen Boshuis

design vakantiehuis

Natuurlofts in Limburg

Natuurlofts®

Limburgse gastvrijheid

La Nouvelle Source in de Dordogne-Lot

la Nouvelle Source

paradijs voor ouders en kinderen

La Source de Bru groepsaccommodatie in de Belgische Ardennen

La Source de Bru

familiehuis in de Ardennen

Domaine les Marees in Charente Maritime

Domaine les Marees

kleinschalig vakantiedomein

Boerenhuis Bommerig

Boerenhuis Bommerig

oeroude geschiedenis

Wellness aan de Vecht

Wellness aan de Vecht

pure ontspanning

Algemene voorwaarden Special Villas

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsaanvragen en overeenkomsten met betrekking tot de huur van een vakantiewoning via Special Villas. 
Special Villas: Special Villas (Vaandrigstraat 3, 4871 LS, Etten-Leur, e-mail info@specialvillas.nl, KvK 27315208) bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst met betrekking tot een vakantiewoning tussen Verhuurder en Huurder. 
Huurder: degene die een vakantiewoning uit het aanbod van Special Villas wenst te huren, waaronder wordt begrepen de aanmelder en/of degene ten behoeve van wie de aanmelder de aanmelding verricht. De aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door de Huurder(s), voortvloeiend uit de huurovereenkomst.
Verhuurder: de huiseigenaar met wie de Huurder een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van deze en eventuele andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de ter plaatse geldende huisregels), verantwoordelijk is voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Boeking: het doen van een boekingsaanvraag door de Huurder door verzending van een ingevuld boekingsformulier aan Special Villas via internet of e-mail. Pas nadat de Verhuurder de boekingsaanvraag heeft aanvaard, wordt de boeking per e-mail definitief bevestigd aan de Huurder en is deze bindend.
Beheerder: de eventuele door de Verhuurder aangewezen contactpersoon die zorg draagt voor het beheer van de vakantiewoning.
Vakantiewoning: ieder verblijfstype (accommodatie) dat wordt aangeboden door Special Villas. Bijvoorbeeld een boerderij, appartement, villa, tent, kasteel.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 
2.1 Special Villas bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder en is bij de huurovereenkomst geen partij.
2.2 Het boeken van een accommodatie komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische (via internet of e-mail) boekingsaanvraag uit het aanbod van Special Villas.
2.3 De huurovereenkomst is bindend op het moment dat de boeking wordt bevestigd aan de Huurder middels een boekingsbevestiging met reserveringsfactuur. De reserveringsfactuur vermeldt het factuurnummer en boekingsnummer.
2.4 De reserveringsfactuur dient als bewijs van de overeenkomst en is bindend, hetgeen onder meer met zich meebrengt dat de Huurder een betaalverplichting heeft en dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op diensten voor reizen, vervoer, logies en andere vormen van vrijetijdbesteding.
2.5 Special Villas is gerechtigd om binnen 48 uur (2 werkdagen) na het tot stand komen van de overeenkomst deze zonder opgaaf van redenen te annuleren.

Artikel 3. Betaling
3.1 Na de totstandkoming van de huurovereenkomst dient de Huurder een aanbetaling te doen. Deze bedraagt 50% van de reissom. De aanbetaling moet per ommegaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de reserveringsfactuur aan Special Villas worden voldaan.
3.2 Uiterlijk 60 dagen vóór aankomst dient het restantbedrag voldaan te zijn.
3.3 Bij boeking binnen 6 weken vóór aankomst dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de reserveringsfactuur te worden voldaan.
3.4 Bij boeking binnen 1 week vóór aankomst dient het gehele factuurbedrag telefonisch via de bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van de Huurder.
3.5 Special Villas is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van de betalingstermijn.
3.6 De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim.
3.7 Special Villas zal bij niet tijdige betaling een schriftelijke aanmaning sturen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 1 week na verzending van de schriftelijke aanmaning nog niet in het bezit is van Special Villas, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Special Villas is alsdan gerechtigd om de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden in rekening te brengen bij de Huurder.

Artikel 4. Prijzen en bijkomende kosten
4.1 Prijzen zijn inclusief overheidsheffingen en exclusief kosten zoals een annulerings- en reisverzekering.
4.2 Eventueel bijkomende kosten als waarborgsom, eindschoonmaak, energiekosten en toeristenbelasting worden apart vermeld. Deze dienen ter plaatse op het verblijfsadres of sleuteladres betaald te worden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
4.3 Na afloop van het verblijf in de accommodatie worden eventueel gemaakte kosten en geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan de accommodatie aanwezige zaken met de borgsom verrekend.
4.4 Teruggave van de borgsom of het restant van de borgsom geschiedt 14 dagen na vertrek uit de accommodatie, tenzij anders overeengekomen.
4.5 De prijzen zoals gepubliceerd op de website en overige publicaties van Special Villas zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische fouten en typefouten.

Artikel 5. Reserveringskosten
5.1 Per boeking wordt € 31,50 reserveringskosten in rekening gebracht. Bij boeking van meerdere accommodaties in aaneengesloten periodes worden de reserveringskosten slechts eenmalig berekend.

Artikel 6. Annulering door Huurder
6.1 Annuleringen dienen schriftelijk (post of e-mail) te worden doorgegeven.
6.2 In geval van annulering is de Huurder, naast € 50 administratiekosten, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- tot 42 dagen voor aankomst               aanbetaling
- 42 tot 28 dagen voor aankomst          60% van de reissom
- vanaf 28 dagen voor aankomst          100% van de reissom

Voor sommige accommodaties gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden.
Special Villas adviseert de Huurder een reis- en/ of annuleringsverzekering af te sluiten. Indien de annulering valt binnen de dekkingsvoorwaarden van de verzekering, ontvangt de Huurder de door hem/haar betaalde reissom retour minus € 50 administratiekosten. Dit is ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij.

Artikel 7. Wijziging door Huurder
Wijzigingen na totstandkoming van de huurovereenkomst zijn slechts mogelijk nadat daarover tussen de Huurder en Verhuurder/Special Villas overeenstemming is bereikt. In geval van kleine (geaccordeerde) wijzigingen worden door Special Villas wijzigingskosten berekend van tenminste € 35,- per wijziging. Indien aankomst-/vertrekdatum gewijzigd wordt of wordt omgeboekt naar een andere accommodatie, zijn de annuleringskosten van toepassing. Over de wijzigingskosten wordt de Huurder vóór doorvoering daarvan geïnformeerd.

Artikel 8. Annulering of wijziging door Special Villas / Verhuurder
8.1 Indien door enige omstandigheid de Verhuurder danwel Special Villas genoodzaakt is tot wijziging c.q. annulering, zal Special Villas de Huurder hiervan direct in kennis stellen en, indien mogelijk, een passend alternatief bieden.
8.2 Bij niet aanvaarden van dit alternatief door de Huurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn geannuleerd en zal Special Villas het door de Huurder betaalde bedrag terugstorten onder aftrek van afhandelingskosten. De Huurder heeft bij niet aanvaarding van het aangeboden alternatief geen ander recht dan restitutie van het betaalde.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Special Villas
9.1.1 Special Villas bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de Huurder en Verhuurder en is aldus uitdrukkelijk geen partij bij de huurovereenkomst en is derhalve niet verantwoordelijk (aansprakelijk) voor de uitvoering van de huurovereenkomst of enige andere samenhangende verplichting.
9.1.2 Special Villas is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de Verhuurder noch voor de juistheid van de door de Verhuurder verstrekte informatie.
9.1.3 Special Villas is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere media-uitingen, zoals prijzen, teksten en beelden.
9.1.4 Voor zover Special Villas aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de huursom.

9.2 Verhuurder c.q. beheerder
9.2.1 De Verhuurder is met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9.2.1 tot en met 9.2.7 verantwoordelijk (aansprakelijkheid) voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9.2.2 De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade tijdens of ten gevolge van een verblijf in de accommodatie.
9.2.3 De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de accommodatie, (tijdelijke) uitval of storingen in en om de accommodatie, noch voor bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie.
9.2.4 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit ongevallen in of om de accommodatie.
9.2.5 Voor zover de Verhuurder aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, is zijn/haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de huursom.
9.2.6 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
9.2.7 Indien de gehuurde accommodatie buiten de schuld van de Verhuurder teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de Verhuurder en Huurder het recht de overeenkomst op te zeggen.

9.3 Huurder
9.3.1 De Huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de Huurder dan wel derden die zich met toestemming van de Huurder in het gehuurde bevinden.
9.3.2 Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de accommodatie kunnen aan de Huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
9.3.3 Bij vertrek dient de Huurder de accommodatie in een behoorlijke staat dat wil zeggen bezemschoon achter te laten. De in de accommodatie aanwezige zaken dienen op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Verhuurder is gerechtigd een eindcontrole na vertrek te doen. Indien de Verhuurder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien de accommodatie niet bezemschoon is, is de Verhuurder gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de Huurder in rekening te brengen.
9.3.4 Gebruik door derden van de accommodatie is slechts toegestaan indien de Verhuurder of Special Villas daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
9.3.5 Het is de Huurder niet toegestaan om de accommodatie voor commerciële doeleinden, als film- of videolocatie of feestlocatie te gebruiken, tenzij vooraf in de overeenkomst anders is bepaald. Bij overtreding wordt een boete van € 3000 per dag in rekening gebracht.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging door Verhuurder en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
10.1 De Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de Huurder en/of medehuurders de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Verhuurder niet kan worden gevergd  dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de Huurder en/of medehuurders ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de Verhuurder en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de Huurder en/of medehuurders de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven;
c. Indien de Huurder en/of medehuurders, ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van de vakantiewoning in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
10.2 Indien de Verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de Huurder bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
10.3 Na opzegging dient de Huurder ervoor te zorgen dat de accommodatie is ontruimd en de Huurder en medehuurders het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
10.4 Indien de Huurder nalaat de accommodatie te ontruimen, is de Verhuurder gerechtigd de accommodatie op kosten van de Huurder te ontruimen.
10.5 De Huurder blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Special Villas namens de Verhuurder gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding en/of restitutie kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, pandemie, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de Verhuurder kan worden gevergd.
Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van de accommodatie heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Artikel 12. Klachten
12.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Special Villas
12.1.1 Klachten over de door Special Villas verstrekte adviezen en informatie en de afhandeling van de boeking, moeten binnen één maand na kennisname door de Huurder van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na afloop van de huurperiode van de accommodatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Special Villas worden ingediend.
12.1.2 Special Villas streeft er naar om de klacht met de nodige voortvarendheid af te handelen.
12.1.3 Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na de dienstverlening van Special Villas.
12.2 Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst
12.2.1 De Huurder dient eventuele klachten met betrekking tot uitvoering van de huurovereenkomst onverwijld bij de Verhuurder c.q. beheerder te melden en dient eerst ter plaatse met de Verhuurder c.q. beheerder tot een oplossing zien te komen.
12.2.2 De Huurder dient de Verhuurder c.q. beheerder te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorafgaand overleg met de Verhuurder c.q. beheerder en/of Special Villas, vrijwaart de Verhuurder en Special Villas van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie en/of schadevergoeding ook.
12.2.3 Indien de klacht niet ter plaatse met de Verhuurder c.q. beheerder kan worden opgelost, dient de Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Special Villas. Special Villas zal zich inspannen om, voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid op te lossen. Special Villas speelt bij geschillen tussen de Verhuurder en de Huurder over de uitvoering van de huurovereenkomst slechts een bemiddelende rol.
12.2.4 Mocht de klacht niet ter plaatse naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk 4 weken na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Verhuurder dan wel Special Villas. Special Villas zal de klacht – voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de huurovereenkomst – voor verdere behandeling doorgeleiden aan de Verhuurder. Zowel Verhuurder als Special Villas streven er naar om de klacht met de nodige voortvarendheid af te handelen.
12.2.5 Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de huurperiode van de vakantieaccommodatie.
12.3 Toepasselijk recht
12.3 Op alle geschillen met Special Villas en/of de Verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Copyright Special Villas 2009-2024