076-5322031
info@specialvillas.nl
Naar homepage

ZOEKEN

Aankomst
Vertrek
Personen (aantal)
Aanbiedingen

Stijlvol genieten in een landhuis · stoere tent vol romantiek · elegante villa met prive-zwembad · hip en trendy stadsappartement · landelijke charme op de boerderij · authentiek kasteel in een modern jasje.

Bij Special Villas geniet u van een bijzondere vakantiebeleving: een romantisch weekendje weg, een familiereünie, een luxe vakantie of zakenbijeenkomst op bijzondere plekken in Frankrijk, België of Nederland.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten met betrekking tot de huur van een vakantiewoning via Special Villas.
Special Villas: Special Villas (Vaandrigstraat 3, 4871 LS, Etten-Leur, e-mail info@specialvillas.nl, KvK 27315208) bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst met betrekking tot een vakantiewoning tussen Verhuurder en Huurder.
Huurder: degene die een vakantiewoning uit het aanbod van Special Villas wenst te huren, waaronder wordt begrepen de aanmelder en/of degene ten behoeve van wie de aanmelder de aanmelding verricht. De aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door de Huurder(s), voortvloeiend uit de huurovereenkomst.
Verhuurder: de huiseigenaar met wie de Huurder een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van deze en eventuele andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de ter plaatse geldende huisregels), verantwoordelijk is voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Boeking: het doen van een reserveringsopdracht door de Huurder door verzending van een ingevuld reserveringsaanvraagformulier aan Special Villas via internet of e-mail.
Beheerder: de eventuele door de Verhuurder aangewezen contactpersoon die zorg draagt voor het beheer van de vakantiewoning.
Vakantiewoning: ieder verblijfstype (accommodatie) dat wordt aangeboden door Special Villas. Bijvoorbeeld een boerderij, appartement, villa, tent, kasteel.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Special Villas bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder en is bij de huurovereenkomst geen partij.
2.2 Het boeken van een vakantiewoning geschiedt via internet of e-mail.
2.3 De verhuurder houdt zelf de beschikbaarheid bij in het systeem. Deze is zichtbaar via de kalender en is indicatief. De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de boeking wordt bevestigd aan de Huurder.
2.4 De boekingsbevestiging dient als bewijs van de overeenkomst en is bindend, hetgeen onder meer met zich meebrengt dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3. Betaling

3.1 Na de totstandkoming van de huurovereenkomst dient Huurder een aanbetaling te doen. Deze bedraagt 30% van de reissom plus de reserveringskosten en andere expliciet vermelde bijkomende kosten en/ of annuleringsverzekering. De aanbetaling moet per ommegaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging aan Special Villas worden voldaan.
3.2 Uiterlijk 6 weken vr aankomst dient het restantbedrag voldaan te zijn.
3.3 Bij boeking binnen 6 weken vr aankomst dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
3.4 Bij boeking binnen 1 week vr aankomst dient het gehele factuurbedrag telefonisch via de bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van de Huurder.
3.5 Special Villas is niet verplicht de Huurder vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van de betalingstermijn.
3.6 De Huurder heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim.
3.7 Special Villas zal bij niet tijdige betaling een schriftelijke aanmaning sturen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 1 week na verzending van de schriftelijke aanmaning nog niet in het bezit is van Special Villas, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Special Villas is alsdan gerechtigd om de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden in rekening te brengen bij Huurder.

Artikel 4. Bijkomende kosten

4.1 Eventueel bijkomende kosten zoals waarborgsom, eindschoonmaak, energiekosten en toeristenbelasting, dienen (tenzij anders aangegeven) ter plaatse betaald te worden.
4.2 De waarborgsom dient bij aankomst betaald te worden (contant, tenzij anders aangegeven) en wordt bij vertrek door de eigenaar cq. beheerder terugbetaald onder aftrek van eventuele bijkomende kosten of door huurder veroorzaakte schade. Ook is het mogelijk dat de waarborgsom na vertrek wordt terugbetaald. In dit geval dient huurder zijn adres en bankgegevens achter te laten.
In sommige gevallen betaalt huurder de waarborgsom bij boeking aan Special Villas. Pas na de huurperiode wordt deze waarborgsom, na instemming van de eigenaar, terugbetaald.

Artikel 5. Reserveringskosten

5.1 Per boeking wordt € 17,50 reserveringskosten in rekening gebracht. Bij boeking van meerdere accommodaties in aaneengesloten periodes wordt slechts eenmaal € 17,50 berekend.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Prijzen zijn inclusief overheidsheffingen en exclusief kosten zoals een annulerings- en reisverzekering. Eventueel bijkomende kosten als waarborgsom, eindschoonmaak, energiekosten en toeristenbelasting worden apart vermeld.
6.2 De prijzen en assurantiebelasting zoals gepubliceerd op de website en overige publicaties van Special Villas zijn onder voorbehoud van (wettelijke) prijswijzigingen, technische fouten en typefouten.

Artikel 7. Annulering door Huurder

7.1 Annuleringen dienen schriftelijk (post of e-mail) te worden doorgegeven.
7.2 In geval van annulering is de Huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
- tot 42 dagen voor aankomst 30% van de huursom
- 42 tot 28 dagen voor aankomst 60%
- 28 dagen tot 1 dag voor aankomst 90%
- vanaf 24 uur voor aankomst 100%

Special Villas adviseert de Huurder een reis- en/ of annuleringsverzekering af te sluiten. Indien de annulering valt binnen de dekkingsvoorwaarden van de verzekering, ontvangt de Huurder de door hem/haar betaalde reissom retour minus € 20 administratiekosten.

Artikel 8. Wijziging door Huurder

Wijzigingen na totstandkoming van de huurovereenkomst zijn slechts mogelijk nadat daarover tussen Huurder en Verhuurder/Special Villas overeenstemming is bereikt. In geval van (geaccordeerde) wijzigingen worden door Special Villas wijzigingskosten berekend van tenminste € 35,- per wijziging. Over de wijzigingskosten wordt de Huurder voor doorvoering daarvan genformeerd.

Artikel 9. Annulering of wijziging door Special Villas / Verhuurder

9.1 Indien door enige omstandigheid Verhuurder danwel Special Villas genoodzaakt is tot wijziging c.q. annulering, zal Special Villas de Huurder hiervan direct in kennis stellen en, indien mogelijk, een passend alternatief bieden.
9.2 Bij niet aanvaarden van dit alternatief door Huurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn geannuleerd en zal Special Villas het door Huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft bij niet aanvaarding van het aangeboden alternatief geen ander recht dan restitutie van het betaalde.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Special Villas
10.1.1 Special Villas bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder en is aldus uitdrukkelijk geen partij bij de huurovereenkomst en is derhalve niet verantwoordelijk (aansprakelijk) voor de uitvoering van de huurovereenkomst of enige andere samenhangende verplichting.
10.1.2 Special Villas is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de Verhuurder noch voor de juistheid van de door de Verhuurder verstrekte informatie.
10.1.3 Special Villas is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere media-uitingen, zoals prijzen, teksten en beelden.
10.1.4 Voorzover Special Villas aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de huursom.
10.2 Verhuurder c.q. beheerder
10.2.1 De Verhuurder is met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10.2.2 tot en met 10.2.4 verantwoordelijk (aansprakelijkheid) voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.2.2 De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning.
10.2.3 De Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, (tijdelijke) uitval of storingen in en om de vakantiewoning, noch voor bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning.
10.2.4 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit ongevallen in of om de vakantiewoning.
10.2.5 Voorzover de Verhuurder aansprakelijk is uit welke hoofde dan ook, is zijn/haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de huursom.
10.3 Huurder
10.3.1 De Huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de Huurder dan wel derden die zich met toestemming van de Huurder in het gehuurde bevinden.
10.3.2 Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aan de Huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 11. Klachten

11.1 Klachten met betrekking tot de dienstverlening van Special Villas.
11.1.1 Klachten over de door Special Villas verstrekte adviezen en informatie en de afhandeling van de boeking, moeten binnen één maand na kennisname door de Huurder van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen n jaar na afloop van de huurperiode van de vakantieaccommodatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Special Villas worden ingediend.
11.1.2 Special Villas streeft er naar om de klacht met de nodige voortvarendheid af te handelen.
11.1.3 Ieder vorderingsrecht vervalt n jaar na de dienstverlening van Special Villas.
11.2 Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst.
11.2.1 Huurder dient eventuele klachten met betrekking tot uitvoering van de huurovereenkomst onverwijld bij de Verhuurder c.q. beheerder te melden en dient eerst ter plaatse met de Verhuurder c.q. beheerder tot een oplossing zien te komen.
11.2.2 Huurder dient de Verhuurder c.q. beheerder te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorafgaand overleg met de Verhuurder c.q. beheerder en/of Special Villas, vrijwaart de Verhuurder en Special Villas van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie en/of schadevergoeding ook.
11.2.3 Indien de klacht niet ter plaatse met de Verhuurder c.q. beheerder kan worden opgelost, dient de Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Special Villas. Special Villas zal zich inspannen om, voorzover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid op te lossen. Special Villas speelt bij geschillen tussen de Verhuurder en de Huurder over de uitvoering van de huurovereenkomst slechts een bemiddelende rol.
11.2.4 Mocht de klacht niet ter plaatse naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk 4 weken na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Verhuurder dan wel Special Villas. Special Villas zal de klacht - voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de huurovereenkomst - voor verdere behandeling doorgeleiden aan de Verhuurder. Zowel Verhuurder als Special Villas streven er naar om de klacht met de nodige voortvarendheid af te handelen.
11.2.5 Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de huurperiode van de vakantieaccommodatie.
11.3 Toepasselijk recht.
11.3 Op alle geschillen met Special Villas en/of de Verhuurder is Nederlands recht van toepassing.

Den Haag, september 2008